Klimaatakkoord & klankbordgroep fiets

Klimaatakkoord

Als je met lowtech hetzelfde kunt bereiken als met hightech, is lowtech slimmer.
De smartest city is een fietsstad.   Fred Feddes in Het Parool, 2 maart 2018

 

De ministerraad heeft op 23 februari 2018 de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee werd het startschot gegeven voor de besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden over het Klimaatakkoord. De Fietsersbond is een van de maatschappelijke organisaties die meepraat. Op haar beurt heeft de Fietsersbond een klankbordgroep samengesteld rond het thema ‘fiets’ waarin ik, Jos Sluijsmans van Fietsdiensten.nl, fungeer als deskundige met betrekking tot fietslogistiek.

Presentatie Cubicycle door DHL tijdens ICBF2017 in Nijmegen.

 

Het doel van de besprekingen is om in de zomer van 2018 tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. Deze afspraken zullen vervolgens in de 2e helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma’s. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019.

 

 

 

Het Klimaatakkoord kent één centraal doel: de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 terugdringen met 49% ten opzichte van 1990. De maatregelen die nodig zijn om CO2-uitstoot sterk terug te dringen, kosten geld. Het kabinet wil de kosten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk beperken. Dat gebeurt door er scherp op te letten dat de gemaakte afspraken kostenefficiënt zijn. Met de fiets is dus op alle fronten veel winst te behalen; de fiets stoot geen broeikasgassen uit en uit verschillende internationale onderzoeken blijkt dat investeringen in de fiets zich dubbel en dwars terugverdienen (Bikenomics).

 

Het Klimaatakkoord moet concrete afspraken over CO2-reductie bevatten, waaruit duidelijk wordt welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van resultaat. De afspraken worden gemaakt binnen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik.

 

Er zijn vijf sectortafels samengesteld, waaraan partijen deelnemen die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de transitie, kennis over hun sector hebben en over mandaat beschikken om afspraken te maken. Van de sectortafels wordt verwacht dat ze ook afspraken maken over thema’s die belangrijk zijn voor alle sectoren, zoals innovatie, financiering en de arbeidsmarkt.

 

Onder leiding van Annemieke Nijhoff zitten een twintigtal personen op persoonlijke titel aan de sectortafel Mobiliteit om een akkoord te ontwikkelen over de klimaatimpact van mobiliteit in het algemeen en met name om een extra besparingsopgave van 7 Mton te realiseren. Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, zit aan tafel als ‘ambassadeur fiets’.

 

Europees onderzoek wijst uit dat 50% van het gemotoriseerde goederenvervoer in de Europese steden per (bak- en vracht)fiets vervoerd kan worden. Naar mijn mening kan 50% van alle zakelijke bestelbusjes voor 2025 vervangen worden door bak- en vrachtfietsen en lichte elektrische vervoermiddelen (Final Report Cycle Logistics Ahead). Voor Nederland betekent dit dat ongeveer 400.000 bestelbusjes vervangen zullen worden (Video). Hiermee wordt 1,5 miljoen ton CO2 uitstoot bespaard. (Tachtigduizend bakfietsen)

 

Overigens sta ik vrij alleen in deze optimistische visie dat 50% van de bestelbusjes vervangen kan worden door bak- en vrachtfietsen en lev. Op 28 augustus 2018 hebben we tijdens het eindevent van het LEVV-LOGIC project de eindpublicatie ‘Stadslogistiek: Licht en Elektrisch’ gepresenteerd waarin gesteld wordt dat LEVV’s 10 tot 15% van de bestelautoritten kunnen vervangen. Van dit rapport is ook een Engelse vertaling gepubliceerd: City Logistics: Light and Electric

 

Naast de LEVV’s zijn er ook nog tal van schone en innovatieve alternatieven voor personenvervoer in de binnensteden. Denk bijvoorbeeld aan fietstaxi’s, tandemtaxi’s, duofietstaxi’s, vierfiets, Urban Arrow stadstaxi, meerpersoonsfietsen, etc. In maart 2017 schreef ik er een artikel over naar aanleiding van de discussie over het verdwijnen van de stadsbussen uit de Burchtstraat in Nijmegen.

 

Ter informatie en naar aanleiding van mijn deelname aan de klankbordgroep fiets zet ik hier een aantal relevante documenten en links bij elkaar over fietslogistiek.

 

ICBF Magazine 2018

ICBF Magazine 2017

ICBF Magazine 2016

Website International Cargo Bike Festival

Website RIPPL.BIKE – Register of Initiatives in Pedal Powerd Logistics

RIPPL #27 over energie-efficiëntie van ‘pedal powered logistics’. Velove Armadillo gebruikt slechts 6% van de elektrische energie tov een standaard Nissan e-NV200 met gelijke belading.

Website LEVV-LOGIC, Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen in de Logistiek

2018_LEVV-LOGIC Eindpublicatie_28aug2018

Engelse vertaling LEVV-LOGIC Eindpublicatie lefv-logic.english

Onderzoeksrapport ‘Cargobikes in Rotterdam’ door studenten Infrastructuur en Mobiliteit, One City, Hogeschool Rotterdam

Hogeschool van Rotterdam, One City – website Cargo Bikes in Rotterdam

Verkeerskunde: ‘Cargofietsen: verkeerskundige uitdaging voor een schone stadslogistiek’

ICBF in Groningen – Video cargobikegroningen

Artikel: Tachtigduizend bakfietsen met berekening CO2-uitstoot van Volkskrantjournalist Bard de Weijer

Artikel: Bakfiets zit bestelbus op de hielen, Vogelvrije Fietser

CycleLogistics – Baseline study on cycle logistics

ECF – Recommendations on Cycle Logistics for Cities

Cycle Logistics – Final Report of the Cycle Logistics Ahead Project

Video Innovation Expo 2016 & ICBF 2016

Het Mobiliteitsmanifest uit 2012 maar nog steeds ‘verfrissend actueel’.

Schone en innovatieve alternatieven voor personenvervoer